Het K.B. van 5 mei 2019 tot wijziging van diverse bepalingen betreffende de thematische verloven brengt vanaf 1 juni 2019 verschillende wijzigingen aan aan het ouderschapsverlof en het verlof voor medische bijstand:

 

Opname 1/10de ouderschapsverlof

Een voltijds tewerkgestelde werknemer heeft de mogelijkheid om gedurende een periode van 40 maanden zijn arbeidsprestaties met 1/10de te verminderen. Deze periode kan opgesplitst worden in periodes van 10 maanden of een veelvoud hiervan.

De werknemer kan zijn voltijdse prestaties bijvoorbeeld verminderen met één dag om de twee weken of met een halve dag per week.

De opname van het 1/10de ouderschapsverlof is enkel mogelijk mits akkoord van de werkgever.

Het 1/10de ouderschapsverlof kan gecombineerd worden met de andere reeds bestaande opnamevormen. Bij een wijziging van de opnamevorm moet rekening gehouden worden met het volgende principe: 1 maand voltijds ouderschapsverlof = 2 maanden 1/2de ouderschapsverlof = 5 maanden 1/5de ouderschapsverlof = 10 maanden 1/10de ouderschapsverlof.

Ter compensatie van het loonverlies ontvangt de werknemer maandelijks een uitkering van de RVA. Voor werknemers van minder dan 50 jaar bedraagt het maandelijks nettobedrag van de uitkering momenteel € 58,67 of € 108,82 (verhoogd bedrag voor een alleenwonende werknemer). Voor de werknemers van 50 jaar of meer is het bedrag momenteel € 88 of € 108,82 (verhoogd bedrag voor een alleenwonende werknemer).

 

Flexibele opname van het voltijds en 1/2de ouderschapsverlof

Mits akkoord van de werkgever kan een werknemer het voltijds en het 1/2de ouderschapsverlof voortaan opnemen in kortere periodes:

  • De periode van 4 maanden voltijds ouderschapsverlof is op te splitsen per week of een veelvoud ervan. Bij een opsplitsing in weken moet rekening worden gehouden met het principe dat 4 maanden volledige schorsing gelijk is aan 16 weken volledige schorsing.

Door de opsplitsing van het voltijds ouderschapsverlof in weken is het mogelijk dat het resterend gedeelte minder dan 4 weken bedraagt. De werknemer heeft het recht om dit saldo zonder akkoord van de werkgever op te nemen.

  • De totale duur van het 1/2de ouderschapsverlof bedraagt 8 maanden. Dit 1/2de ouderschapsverlof kan voortaan opgesplitst worden in periodes van een maand of een veelvoud hiervan.

Wanneer ingevolge de splitsing in maanden, het resterend gedeelte een maand bedraagt, dan heeft de werknemer het recht om het saldo zonder akkoord van de werkgever op te nemen.

Indien de werkgever de flexibele opname van het voltijds of 1/2de ouderschapsverlof wil weigeren, dan dient hij zijn beslissing schriftelijk mee te delen aan de betrokken werknemer en dit binnen een maand na de schriftelijke kennisgeving van de werknemer.

Werknemers hebben in principe het recht om een aangepaste arbeidsregeling of aangepast werkrooster aan te vragen voor een periode van 6 maanden die volgt op het einde van het ouderschapsverlof. Bij de opname van ouderschapsverlof voor een periode van 3 aaneengesloten weken of minder vervalt dit recht.

 

Flexibele opname van het verlof voor medische bijstand

De werknemer heeft voortaan de mogelijkheid om de minimumperiode in te korten tot een periode van hetzij 1 week, hetzij 2 weken, hetzij 3 weken.

Het akkoord van de werkgever is hierbij nodig. In het geval de werkgever dit recht weigert, dient hij zijn beslissing schriftelijk mee te delen aan de betrokken werknemer en dit binnen twee werkdagen na de ontvangst van de schriftelijke kennisgeving van de werknemer.

Wanneer het resterend gedeelte van de maximumperiode van het voltijds verlof voor medische bijstand minder bedraagt dan de minimale periode van één maand, heeft de werknemer het recht om dit saldo zonder akkoord van de werkgever op te nemen.

 

Bron: K.B. dd. 5 mei 2019 tot wijziging van diverse bepalingen betreffende de thematische verloven (1), B.S. 22 mei 2019 en www.rva.be, nieuwsbericht 22 mei 2019.

 

Heeft u nog vragen? Wenst u meer informatie over dit artikel? Neem gerust contact op met de juridische dienst!