Oudere werknemers kunnen vragen om definitief over te stappen van nachtarbeid naar een dagregeling. Dit geldt zowel voor werknemers van minstens 50 jaar die tenminste 20 jaar in een nachtregeling werken en omwille van medische redenen erkend door de arbeidsgeneesheer niet meer in staat zijn nachtarbeid uit te voeren als voor werknemers van 55 jaar en ouder die tenminste 20 jaar nachtprestaties hebben geleverd.

 

Wanneer de werkgever geen dagregeling kan aanbieden en de arbeidsovereenkomst wordt beëindigd, dan heeft betrokkene gedurende 5 jaar recht op een maandelijkse aanvullende vergoeding ten laste van de werkgever.

 

De Nationale Arbeidsraad kan elk jaar op 1 januari het bedrag herzien op basis van de conventionele evolutie van de lonen. Vanaf 2022 zal een herwaarderingscoëfficiënt van 1,0026 toegepast moeten worden op de aanvullende vergoeding. Hierdoor wordt het bedrag van de maandelijkse aanvullende vergoeding vanaf 1 januari 2022 vastgesteld op € 155,68 per maand.

 

Bron: Cao nr. 46/26 van 7 december 2021 tot uitvoering van cao nr. 46 van 23 maart 1990 betreffende de begeleidingsmaatregelen voor ploegenarbeid met nachtprestaties alsook voor andere vormen van arbeid met nachtprestaties.

 

Heeft u vragen? Wenst u meer informatie over dit artikel? Neem gerust contact op met de juridische dienst!