Op 1 oktober 2016 introduceerde Brussel een nieuwe doelgroepvermindering voor oudere werknemers ter vervanging van de bestaande doelgroepvermindering ouderen. Dit geldt enkel voor de werknemers die werkzaam zijn in een vestigingseenheid op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Voor de werknemers tewerkgesteld in een andere regio wijzigt er niets.

 

Het gaat om alle werkgevers die werknemers tewerkstellen die deel uitmaken van categorie 1 van de structurele vermindering en die onderworpen zijn aan het geheel der regelingen. Voor de RSZ zijn dit: de rust- en overlevingspensioenen voor werknemers; de ziekte- en invaliditeitsverzekering, sector geneeskundige verzorging; de ziekte- en invaliditeitsverzekering, sector uitkeringen; de werkloosheid; de beroepsziekten; de arbeidsongevallen; de jaarlijkse vakantie.

 

Bovendien, enkel oudere werknemers van wie het refertekwartaalloon van het lopende kwartaal niet hoger is dan 10.500,00 EUR, komen in aanmerking.

 

 

Vanaf 1 juli 2018 zullen de oudere werknemers op de laatste dag van het kwartaal ten minste 57 jaar moeten zijn (nu is dat nog 55 jaar) om recht te geven op de vermindering.

 

Het bedrag van de vermindering zal ook niet meer wijzigen in functie van de leeftijd van de werknemer. Voor elke voltijdse werknemer met volledige kwartaalprestaties die op de laatste dag van het kwartaal 57 jaar tot en met 64 jaar is, zal de werkgever recht hebben op een vermindering van de basiswerkgeversbijdragen in de sociale zekerheid van 1.000 euro per kwartaal.

 

Pas op! Er is geen overgangsmaatregelen. De nieuwe voorwaarden zullen dan ook van toepassing zijn op de reeds lopende doelgroepverminderingen ‘oudere werknemers’ in Brussel.

 

 

Bijvoorbeeld : Indien u een 55-jarige werknemer in dienst heeft, zal deze werknemer niet meer het recht op vermindering openen vanaf dit derde kwartaal tot het kwartaal waarin hij de leeftijd van 57 jaar bereikt.

 

 

 

 

 

Bron: Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 8 maart 2018 tot wijziging van het Koninklijk Besluit van 16 mei 2003 tot uitvoering van het Hoofdstuk 7 van Titel IV van de programmawet van 24 december 2002 (I), betreffende de harmonisering en vereenvoudiging van de regelingen inzake verminderingen van de sociale zekerheidsbijdragen, BS 15 maart 2018.

 

 

 

 

 

Heeft u nog vragen? Wenst u meer informatie over dit artikel? Neem gerust contact op met de juridische dienst!